Nước chấm
Nước chấm (Vietnamese) and Prik Nam Pla (Thai)