Abgoosht with Quinoa and Apricots
Maple Bacon Potato Donuts
Abgoosht with Rice
Maple Bacon Donut Breakfast Skillet
Abgoosht-e-Khorak (Abgoosht with Vegetables)
Maple Bacon Donut Breakfast Casserole
Maple Bacon Donut Breakfast Sandwich
Maple Bacon Donut French Toast
Maple Bacon Donut Pancakes
Abgoosht-e-Baghali (Abgoosht with Lima Beans)
Abgoosht-e-Gheymeh (Abgoosht with Split Peas and Meatballs)
Abgoosht-e-Lapeh (Abgoosht with Dried Yogurt)
Abgoosht-e-Tehran (Tehran-style Abgoosht)